Název projektu: Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v přírodní rezervaci Černá louka

Trvání projektu: 2009-2010
Finanční zdroje: Evropský fond pro regionální rozvoj.
Celkové náklady: 6,5 mil. Kč
Lokalizace území: Ústecký kraj, okres Teplice, Habartice
Smluvní partneři (zhotovitelé): Projektová dokumentace: Terén Disign, s.r.o., Ing. Jiří Rous, Realizace stavby: EPS-Servis, s.r.o., Jiří Lašek, Technický dozor stavebníka: Pavel Šouta

Přírodní rezervace Černá louka o rozloze 140 ha je vyhlášena k ochraně vlhkých až rašelinných horských luk na náhorní plošině východní části Krušných hor asi 10 km od Teplic. Přírodní rezervace leží je součástí chráněných území evropského významu NATURA 2000. Dále je součástí  mezinárodně významného mokřadu Krušnohorská rašeliniště. Rostou zde populace lilie cibulkonosné, úpolínu evropského, arnici montany. Tuto lokalitu vyhledávají některé druhy zvláště chráněných obojživelníků jako například ropucha obecná či čolek obecný. Z ptáků zde žije například tetřívek obecný nebo bekasina otavní.

Rezervací protéká Černý potok o délce cca 2,5 km a jeho menší přítoky, na kterých byla zejména v 80. letech provedena meliorační opatření, která měla za následek zničení drobných přítoků a stružek. Došlo k jejich zatrubnění či odkanalizování otevřenými příkopy, narovnání, zahloubení a opevnění, což způsobilo zvýšení rychlosti odtoku vod z povodí a snížení hladiny podzemních vod. Negativně tak bylo ovlivněno i prameniště.

Cíl projektu:

Cílem projektu byla obnova vodního režimu krajiny, tvorba a obnova retenčních prostor, ochrana a obnova přirozených odtokových poměrů, podpora biodiverzity a druhů vázaných na mokřadní biotop. Dále byla snaha o celkové zlepšení lokality z krajinotvorného hlediska.

Realizovaná opatření:

  • terénní práce (musely být provedeny mimo období hnízdění chráněných druhů ptáků a mimo období metamorfózy obojživelníků)
  • vytvoření příčných přehrážek na zmeliorovaném toku pomocí dřevěného hrazení, geotextilie, zeminy, kamenů, drnů
  • vyvedení toku volně do krajiny, převedení toku novým korytem do oblasti původního toku, meandrování, vytvoření: jesepů, nárazových břehů, kamenných brodů a skluzů
  • vytvoření a propojení tůní
Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka.
Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka.
Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka.
Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka.