Název projektu: Ze života hmyzu (Ochrana vybraných druhů hmyzu soustavy Natura 2000 v přeshraniční oblasti Západních Karpat (ČR-SR))

Logo Ze života hmyzu.  Logo Life.Logo Nature 2000.Logo Ministerstva životního prostředí.
Spolufinancováno Ministerstvem životního prostředí a Evropskou unií.

Číslo projektu: LIFE16 NAT/CZ/000731
Místo realizace: CHKO Bílé Karpaty, CHKO Beskydy, CHKO Biele Karpaty
Program: LIFE
Zdroj financování: 60% EU, 15% MŽP ČR - čeští partneři, 33% MŽP SR - BROZ
Celkový rozpočet: 4 222 005 Eur
Doba trvání projektu: 1. 7. 2017-31. 12. 2022
Oficiální stránky projektu: www.zezivotahmyzu.cz
Hlavní partner projektu: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Partneři projektu: Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ), ZO ČSOP Bílé Karpaty, ČSOP SALAMANDR, Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. a Infinity-progress, z.s.

Výstupy projektu:

Obnovená stanoviště pro cílové druhy hmyzu na území o celkové rozloze 510 ha na české a slovenské straně:

 • 210 ha v EVL Bílé Karpaty a EVL Čertoryje vč. tzv. nášlapných kamenů,
 • 70 ha v EVL Beskydy,
 • 230 ha v EVL Holubyho kopanice, z toho 70 ha přeměněných z intenzivního na extenzivní zemědělství.

Získání dat o výskytu cílových druhů a jeho proměně v zaměřené oblasti a návrh budoucích opatření.

Zhodnocení dopadu projektu na socio-ekonomické aspekty a ekosystémové služby v zaměřené oblasti.

Zvýšené povědomí místních obyvatel a různích zájmových skupin o důležitosti biologické rozmanitosti a péči o ni.

Cíle a náplň projektu:

Zlepšení stavu populací vybraných ohrožených drůhů hmyzu pomocí obnovy jejich přirozených stanovišť v přeshraniční oblasti Západních Karpat (Beskydy a Bílé Karpaty na české a slovenské straně) a propojení metapopulací jednotlivých druhů v zaměřených lokalitách.

Těmito druhy jsou:

 • roháč obecný,
 • jasoň dymnivkový,
 • modrásci černoskvrnný, bahenní a očkovaný,
 • žluťásek barvoměnný a přástevník kostivalový,
 • dále ohniváček černočárný, hnědásek osikový, bourovec trnkový a mnoho dalších.

Zaměřené habitaty: pastviny, vlhké louky, světlé lesy - lesní pastviny a pařeziny.

Dále zvýšení povědomí veřejnosti o důležitosti klíčových druhů hmyzu a jejich stanovištích, o významu soustavy Natura 2000 (evropsky významných druzích a habitatech) a důležitosti biologické rozmanitosti.

Konkrétní aktivity projektu:

 • Revize stavu a průběžný monitoring cílových druhů hmyzu v zaměřené oblasti.
 • Vyjednávání s vlastníky pozemků klíčových lokalit a zainteresovanými subjekty.
 • Opatření k obnově stanovišť na rozloze 510 ha projektových lokalit (280 ha v ČR a 230 ha na Slovensku): Výřezy náletových dřevin, pastva a sečení, výsev živných rostlin.
 • Přeměna intenzivního zemědělství na extenzivní.
 • Informační kampaň - prezentace projektu odborné i neodborné veřejnosti, pořádání osvětových akcí, festivalů, dětských táborů a exkurzí, či tvorba výukových programů pro školy.
 • Vyhodnocení dopadu projektu na socio-ekonomické aspekty a ekosystémové služby v oblasti projektových lokalit.

Kontakt:

Mgr. Veronika Havlíčková
Oddělení projektů s mezinárodní účastí
Projekt Ze života hmyzu.
Roháč obecný na dřevě.
Les s duby.
Detail Jasoně dymnivkového.