Pečujeme o naše vody

Nepostradatelná, rozmanitá, milovaná… Stejně tak nespoutaná, živelná, ale i nenáviděná… Těmito a mnoha dalšími termíny by se dala charakterizovat životadárná kapalina, která od pradávna umožňuje a zajišťuje život nespočtu organismů na naší planetě, ale na druhou stranu život i ničí a bere. Jak již bylo mnohokrát řečeno - „bez vody není života“. Je tedy naší zodpovědností o vodu pečovat a snažit se ji zachovat v co nejlepším stavu a množství pro nás, pro budoucí generace a pro rozmanitost rostlin, živočichů a hub, které jsou neodmyslitelnou součástí naší přírody a krajiny.

Nejprve byla voda brána jako nespoutaný živel, který si postupem času lidé začali podmaňovat a snažili se o jeho regulaci např. tvorbou rybníků, kanálů k plavení dřeva, mlýnských náhonů, později i k výrobě elektrické energie a s nástupem intenzifikace zemědělské produkce docházelo k odvodňování cenných mokřadních území, která jsou tak důležitá pro správné fungování krajiny. Dalším významným zásahem byly výstavby příčných překážek a velkých vodních nádrží, fragmentace, regulace vodních toků jako řešení zvyšujících se nároků na zásobování pitnou vodou, odvádění odpadních vod a zabezpečení sídel před povodněmi. Největším problémem minulého přístupu k vodnímu prostředí bylo pojetí vody jako suroviny.

Česká republika často nazývaná „střechou Evropy“ je významnou pramennou oblastí, ze které ovšem veškerá voda odtéká, a proto je důležité snažit se o to, aby co největší množství vody setrvalo co nejdéle na našem území. Lze očekávat střídání extrémních jevů, jako jsou právě zmiňovaná sucha a povodně, které mohou mít fatální důsledky a ohrozit životy a majetek obyvatel našeho území (např. povodně v roce 1997 či 2002, které se zařadily mezi největší přírodní katastrofy v historii ČR).

Zmírnění těchto negativních dopadů lze dosáhnout podporou:

  • zadržování vody v krajině (obnova či tvorba tůní a mokřadů, obnova meandrujících koryt vodních toků a funkčních říčních niv),
  • péče o rybníky (zajištění jejich dobrého technického i ekologického stavu, vhodný způsob hospodaření),
  • přeměny napřímených koryt do podoby přírodě blízkých vodních toků (revitalizace, renaturace, protipovodňová ochrana),
  • zprůchodňování vodních toků (odstraňování migračních bariér, výstavba rybích přechodů).

Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR (aktualizace 2020)

NPR Lednické rybníky, foto archiv AOPK ČR.
PR Rybníčky u Podbořánek, foto archiv AOPK ČR.
PR U Sedni rybníků, foto: Barbora Maršálková

AOPK ČR pečuje o cca 3,5 tisíc ha vodních ploch, z čehož většinu tvoří rybníky a další malé vodní nádrže. Jedná se o pozemky v majetku České republiky, s nimiž je AOPK ČR příslušná hospodařit, a dále o pozemky ve zvláště chráněných územích.

Nejčastějším typem prováděné péče o tyto pozemky je naplňování povinnosti vlastníka vodního díla vyplývajících ze zákona jako je zajištění technickobezpečnostního dohledu vodních děl, manipulace s vodou na rybnících, dále opravy a rekonstrukce nádrží (hráze, výpusti, bezpečností přelivy, loviště, kádiště atd.) a v neposlední řadě tvorba a budování tůní a mokřadů, které mají nezastupitelnou ekologickou a estetickou funkci v krajině.

V rámci péče o naše vody realizujeme nebo jsme realizovali například tyto projekty:

Pasportizace vodních toků
TA ČR Vodní systémy a vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny klimatu
OPŽP Mokřadní ekosystémy rybníků Loch a Velká Kamenice v CHKO Žďárské vrchy
Vytvoření strategie pro snížení dopadů fragmentace říční sítě ČR (samostatné webové stránky)Záchrana a podpora biodiverzity na rybnících v PR Bažantula
Revitalizace PR U Sedmi rybníků
Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý
Revitalizace NPP Pastvisko u Lednice
Tůně v PR Nový rybník
Obnova mokřadů v CHKO Český kras
Revitalizace výpustných a ochranných prvků rybníka Černíč
Rekonstrukce bezpečnostních přelivů na rybnících v NPR Lednické rybníky
Rekonstrukce výpustního zařízení Písečného rybníka
Zabezpečení návodního svahu hráze v NPR Novozámecký rybník
Revitalizace a rekonstrukce rybníka Farář
Dokončení revitalizace Bohdanečského rybníka
Obnova rybníka v PR Malá Strana
Obnova výpustního zařízení Máchova jezera v NPP Swamp
Revitalizace rybníka Starý v k.ú. Řeženčice
Revitalizace rybníka Kojetín
Revitalizace rybníků v přírodní rezervaci Meandry Smědé
Revitalizace Dolejšího rybníka v PR Luňáky
Záchrana rybníka Velký Váček v NPR Polanská niva
Bilanční studie podzemních vod na území CHKO Litovelské Pomoraví
Rekonstrukce PP Rybník Neratov
Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka

Kromě projektů zaměřených na praktickou péči o svěřená území a vodní nádrže jsme uskutečnili také projekty zabývající se například shromážděním informací o cenných mokřadech nebo řešením problematiky fragmentace vodních toků s ohledem na zajištění volného pohybu či migrace ryb a dalších na vodu vázaných živočichů jako je například vydra říční.

Více o těchto projektech naleznete zde:
mokrady.ochranaprirody.cz
vodnitoky.ochranaprirody.cz

Pokud i vy máte nápad, jak ve svém okolí zlepšit podobu přírody a krajiny, pak navštivte naše stránky o financích pro přírodu a krajinu, kde najdete informace o širokém spektru dotačním programů, včetně kontaktů na jednotlivé zaměstnance regionálních pracovišť, kteří vám s přípravou záměru rádi poradí.