Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) je organizační složkou státu dle § 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění. Je zřízena s účinností od 1. 1. 2015 zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“).

AOPK ČR je správním úřadem ve smyslu čl. 79 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky. Územní působnost se vztahuje na celou Českou republiku.

Sídlem je Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov, IČ 62933591.

Statut AOPK ČR

Předmět činnosti služebního úřadu

Výkon státní správy v obvodu územní působnosti

Výkon státní správy na území chráněných krajinných oblastí (CHKO) mimo CHKO Šumava a CHKO Labské pískovce, národních přírodních rezervací a jejich ochranných pásem a národních přírodních památek a jejich ochranných pásem mimo území národních parků a jejich ochranných pásem, pozemků určených k obraně státu a vojenských újezdů v rozsahu určeném zákonem.

Odborná podpora výkonu státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny

a) Vytváření, získávání, zpracovávání, správa, interpretace, zpřístupňování a poskytování dat a dokumentace na úseku ochrany přírody a krajiny na národní i mezinárodní úrovni. Vedení Ústředního seznamu ochrany přírody [1] (ÚSOP) a Jednotné evidence speleologických objektů [2] (JESO); tvorba a provozování Informačního systému ochrany přírody (ISOP) jako jednotného informačního systému s celostátní působností [3], zajišťování jejich věcné návaznosti na požadavky Evropské komise; vedení základní knihovny se specializovaným knihovním fondem, vedení evidence osvědčení;

b) provádění potřebných sledování, šetření a dokumentace v ochraně přírody a krajiny, poskytování informací, vypracovávání odborných stanovisek, metodických materiálů a znaleckých posudků v oborech ekonomika a ochrana přírody; zpracovávání návrhů souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality a návrhů souhrnů doporučených opatření pro ptačí oblasti na území České republiky; zajišťování zpracování návrhů plánů péče a realizace schválených plánů péče v obvodu své působnosti;

c) spolupráce při koordinaci a zajišťování výzkumu v oblasti ochrany přírody a krajiny ve spolupráci s ostatními resortními organizacemi a výzkumnými a vědeckými pracovišti; spolupráce při vědeckovýzkumné činnosti v oborech ekonomika a ochrana přírody pro účely výkonu znaleckého oprávnění v rozsahu hodnocení ekologických systémů krajiny, krajinného rázu, krajinných prvků, dřevin rostoucích mimo les, planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a jejich společenstev, nerostů, paleontologických nálezů, geologických a geomorfologických útvarů a chráněných částí přírody, včetně vyčíslení jejich hodnoty. Hodnocení zásahů, výrobků a zařízení ovlivňujících druhovou, ekosystémovou a krajinnou biodiverzitu;

d) zpracovávání návrhů záchranných programů pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, jejich koordinace, realizace a průběžné vyhodnocování jejich plnění v obvodu své působnosti dle bodu;

e) zpracovávání návrhů na vymezení a dokumentace územního systému ekologické stability a zajišťování jeho aktualizace;

f) odborná a metodická koordinace tvorby soustavy Natura 2000, vedení Standard Data Form Natura 2000;

g) koordinace a zajišťování sledování stavu evropsky významných druhů a typů přírodních stanovišť v České republice a vypracovávání hodnotících zpráv dle požadavků Evropské komise [4], koordinace a zajišťování sledování stavu a inventarizací druhů, biotopů, složek ekosystémů, přírodních a krajinných složek, provádění půdního monitoringu, koordinace a zajišťování sledování stavu zvláště chráněných území a území soustavy Natura 2000 na celém území České republiky;

h) plnění funkce národního koordinátora Informačního systému Úmluvy o biologické rozmanitosti a zajišťování ostatní mezinárodní spolupráce v ochraně přírody a krajiny.

Informační a osvětová činnost

Odborná, metodická, vzdělávací, výchovná, osvětová a informační činnost v oblasti ochrany přírody a krajiny včetně vydávání a prodeje knih, periodik a ostatních publikací v oboru ochrany přírody a krajiny.

Zajišťování péče o chráněná území v obvodu území působnosti

a) Zajišťování péče o zvláště chráněná území a jejich předmět ochrany v souladu se schválenými plány péče;

b) nabývání majetku do vlastnictví státu a hospodaření s majetkem státu v obvodu své působnosti, za účelem plnění povinností uvedených v písm. a).

Poskytování finanční náhrady

Poskytování finanční náhrady za ztížení zemědělského a lesnického hospodaření dle § 58 ZOPK na území celé České republiky vyjma území národních parků a jejich ochranných pásem a vyjma chráněné krajinné oblasti Šumava a chráněné krajinné oblasti Labské pískovce.

Vědecký orgán CITES

Výkon funkce vědeckého orgánu České republiky dle Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES), potažmo § 27 zákona č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy.

Další činnosti z pověření Ministerstva životního prostředí

- dle § 78 odst. 5 ZOPK

a) Zajišťování administrace dotačních programů v oblasti ochrany přírody a krajiny včetně kontroly a monitoringu;

b) realizace schválených záchranných programů pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů mimo obvod své působnosti;

c) nabývání majetku do vlastnictví státu a hospodaření s majetkem státu v souvislosti s předmětem činnosti organizace mimo případy uvedené v bodu 3.4 písm. b), zejm. v souvislosti s ochranou přírody a krajiny; zajišťování odborné správy pozemků určených k plnění funkcí lesa a hospodaření v lesích dle zvláštního právního předpisu [5], zajišťování povinností vlastníka vodních děl.

Poskytování znaleckých posudků

AOPK ČR je zapsána podle zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech do Evidence znaleckých ústavů pro obory životní prostředí včetně přírody a krajiny a ekonomika. Pro předchozí konzultace ve věci zadávání znaleckých posudků se obracejte napřímo na kolegyni JUDr. Janu Kinskou dal Borgo, mobil: 725 571853, e-mail: jana.kinska.dalborgo@nature.cz.


Poznámky:

[1] Vyhláška č. 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území.
[2] Vyhláška č. 667/2004 Sb., kterou se stanoví obsah a rozsah dokumentace jeskyní.
[3] Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
[4] Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.
[5] Zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.