Ochranu přírody a krajiny v CHKO Český ráj vykonává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR prostřednictvím správy CHKO. Hlavní náplní činnosti AOPK ČR je státní správa v oblasti ochrany přírody a krajiny, dále zajišťování péče o cenné lokality a v neposlední řadě monitoring zájmových druhů a jejich výskytu v území.

Zonace CHKO

Chráněná krajinná oblast Český ráj je rozdělena do čtyř zón odstupňované ochrany přírody.

More information

Maloplošná zvláště chráněná území

Nejcennější části Českého ráje jsou chráněny v 25 MZCHÚ – 3 národních přírodní památek, 11 přírodních rezervací a 11 přírodních památek.

More information

Památné stromy

Památné stromy, vynikající svým vzrůstem, věkem nebo druhem, představují výrazné krajinné dominanty, připomínají historické události nebo jsou spojeny s pověstmi či bájemi.

More information

Péče o přírodu

Krajina Českého ráje je mimořádně rozmanitá. Abychom zachovali bohatství rozličných biotopů i typických – a mnohdy zvláště chráněných – druhů musíme jim věnovat odpovídající péči.

More information

ÚSES

Územní systém ekologické stability neboli ÚSES je soubor vzájemně propojených přírodních nebo přírodě blízkých ekosystémů, který udržuje přírodní rovnováhu.

More information

Krajinný ráz a výstavba

Krajinný ráz je chráněn před činnostmi, které mohou snížit jeho estetickou a přírodní hodnotu. V chráněných krajinných oblastech patří zachování harmonického obrazu kulturní krajiny a omezení případných rušivých vlivů k hlavním předmětům ochrany.

More information

Natura 2000

Natura 2000 je soustava chráněných území, která jsou významná z evropského hlediska. Cílem je ochrana biologické rozmanitosti zachováním nejhodnotnějších přírodních lokalit na území Evropské unie prostřednictvím vzájemného sladění zájmů ochrany přírody a způsobu jejich obhospodařování.

More information