V CHKO Český ráj jsou vyhlášeny 3 národní přírodní památky, 11 přírodních rezervací a 11 přírodních památek.

Národní přírodní památka je definována v § 35 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění takto: „Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk, může orgán ochrany přírody vyhlásit za národní přírodní památku; stanoví přitom také její bližší ochranné podmínky.“

NPP Bozkovské dolomitové jeskyně

  • 5,54 ha | 415 – 485 m | 1999
  • Předmětem ochrany je krasové území s komplexem Bozkovských dolomitových jeskyní a všemi dalšími krasovými jevy.
  • Dlouhodobým cílem ochrany je zachování podzemního objektu, včetně sekundárních krasových výplní, modelace stěn s možností kulturně výchovného a vědeckého využití, udržení a zlepšení kvality podzemní vody.

NPP Kozákov

  • 162,83 ha | 420 – 470 m | 1985
  • Předmětem ochrany je dle zřizovacího předpisu „ochrana velmi starého geologického útvaru vzniklého sopečnou činností, naleziště unikátních minerálů – barevných chalcedonů a odrůd křemene, mořských i sladkovodních cenomanských usazenin obsahujících velké množství zkamenělin rostlin a živočichů, významného archeologického naleziště – nejsevernějšího výskytu člověka doby kamenné a jeho dílny v jeskyni Babí pec, symbolu krajiny Českého ráje, naleziště drahých kamenů a v novodobé historii symbolu boje za svobodu našeho lidu“.
  • Dlouhodobým cílem ochrany je zachování významných geologických a geomorfologických fenoménů na západním svahu Kozákova.

NPP Suché skály

  • 233 ha | 430 – 552 m | 1956
  • Předmětem ochrany je pískovcový hřeben se smíšenými lesními porosty.
  • Dlouhodobým cílem ochrany je ochrana geomorfologického a geologického fenoménu včetně přirozených procesů, které se podílely a podílejí na jeho vzniku, dosažení rekonstruované přirozené skladby lesa a zabránění negativních vlivů.

 


 

Přírodní rezervace je definována v § 33 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění takto: „Menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast může orgán ochrany přírody vyhlásit za přírodní rezervace; stanoví přitom také jejich bližší ochranné podmínky.“

PR Apolena

PR Bažantník

PR Bučiny u Rakous

PR Hruboskalsko

PR Klokočské skály

PR Na hranicích

PR Podtrosecká údolí

PR Prachovské skály

PR Příhrazské skály

PR Údolí Plakánek

PR Žabakor

 


 

Přírodní památka je definována v § 36 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění takto: „Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk, může orgán ochrany přírody vyhlásit za přírodní památku; stanoví přitom také její bližší ochranné podmínky.“

PP Libunecké rašeliniště

PP Libuňka

PP Na Vápenici

PP Oborská luka

PP Ondříkovický pseudokrasový systém

PP Podloučky

PP Rybník Vražda

PP Tachovský vodopád

PP Trosky

PP V Dubech

PP Vústra