Aktuální omezení pro veřejnost

Zde nejdete informace o aktuálních omezeních na našem území.

Omezení dronů

Každoročně v době od 1. 1. do 30. 6. je zakázáno používání letadel bez pilota a modelů letadel (dronů) na celém území přírodní památky Trosky a v jejím přilehlém okolí, v okruhu do vzdálenosti 300 m od hranic přírodní památky Trosky (více v Opatření obecné povahy č. 0007/2023).

V době hnízdění ptáků (únor – červen) je nutné vyhnout se použití dronů v první zóně CHKO a v maloplošných zvláště chráněných územích.

Veškeré vzlety dronů na území CHKO konzultujte předem s pracovníky Agentury (Václav Luka733 623 589, vaclav.luka@nature.cz).

Používání dronů v jarním období má negativní dopad na hnízdění ptáků. Prolétající drony jsou stresujícím faktorem, který nutí ptáky opouštět hnízda a hrozí tak zastydnutí vajec a konec hnízdění. Vzhledem k tomu, že veřejnosti nejsou známé lokace s hnízdícími druhy, je nutné použití dronu předem konzultovat.

Táboření a rozdělávání ohně

Táboření a rozdělávání ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody je ze zákona trvale zakázáno.

Tábořením se rozumí přebývání na jednom místě po delší dobu, zpravidla přes noc, za použití přístřešku. Legální je přespání např. na karimatce tzv. „pod širákem“, ale stanování či nocování „pouze“ pod celtovým přístřeškem už tento zákaz porušuje.

Vjíždění motorovými vozidly

Vjezd motorových vozidel a obytných přívěsů mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody je ze zákona zakázán.

Není možné spoléhat na to, že u cesty není zákazová značka, ani na to, že její povrch je kvalitnější než u leckteré silnice. Stejně tak není možné vyježděné místo bez příslušné dopravní značky, i když zde stojí několik automobilů, považovat za parkoviště.

Geocaching

Před umístěním „kešky“ doporučujeme kontaktovat Agenturu (Petr Kořínek, 607 874 452, petr.korinek@nature.cz) ke konzultaci vhodného místa a prevenci vzniku škod na předmětech ochrany CHKO či zvláště chráněných druzích rostlin, a to zejména při umístění v cennějších oblastech I. a II. zóny CHKO či v maloplošných zvláště chráněných územích.

Stráž přírody

Na dodržování pravidel na území CHKO Český ráj dohlíží Stráž přírody. Strážce v terénu poznáte podle znaku CHKO Český ráj a nápisu „Strážce“ na levém rukávu. Prokazuje se služebním odznakem a průkazem strážce.

Strážce je oprávněn při zjištění porušení předpisů:

  • ukládat a vybírat blokové pokuty,
  • zjišťovat totožnost osob,
  • zadržet osobu ke zjištění totožnosti,
  • vstupovat na cizí pozemky,
  • zastavit motorové vozidlo nebo jiné vozidlo mimo silnice a místní komunikace, je-li důvodné podezření, že byl porušen zákaz vjezdu
  • pozastavit rušivou činnost při bezprostředním ohrožení zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny.
Logo strážce. Logo strážce. Průkaz strážce.