Naše nejstarší chráněná krajinná oblast, právem nazývaná Český ráj, byla vyhlášena již v roce 1955 na území mezi Turnovem, Mnichovým Hradištěm a Sobotkou. K jejímu významnému rozšíření došlo v roce 2002, kdy se toto území prakticky zdvojnásobilo, a to směrem k Frýdštejnu, Jičínu a Sobotce. V rámci ČR patří Český ráj k rozlohově menším chráněným krajinným oblastem (zaujímá cca 182 km2), to však nic neubírá na jeho přírodních a krajinných hodnotách.

Pro Český ráj je příznačná jeho harmonicky utvářená krajina s pískovcovým reliéfem a skalními městy. Oblast je tvořena především kvádrovými pískovci, které se zde ukládaly v druhohorním období na okrajích tehdejšího moře. Současná podoba skalních útvarů je výsledkem dlouhotrvajícího působení sil z nitra Země a trvalé erozní činnosti. Skalní města Prachovské skály, Hruboskalsko, Klokočské skály, Příhrazské skály či Suché skály a jejich typické doprovodné jevy - jeskyně, pseudozávrty, skalní brány a okna, symbolizují jedinečnost tohoto území. Nezapomenutelné jsou ale i daleké výhledy ze zdejších náhorních plošin, jimž vévodí třetihorní sopečné vrchy Vyskeř, Mužský a Kozákov, v čele se symbolem kraje, tajemnou zříceninou hradu Trosky, tyčící se na čedičových vrších sopečného původu Panna a Baba.

hrad Kost (autor: Správa CHKO Český ráj)
mokřadní olšina V Dubech (autor: Správa CHKO Český ráj)
prvky sakrální architektury v Klokočí (autor: Správa CHKO Český ráj)
prvky sakrální architektury u Vyskře (autor: Správa CHKO Český ráj)
sokol stěhovavý (autor: Správa CHKO Český ráj)
Trosky a Kozákov – mozaika lesů, luk a polí (autor: Správa CHKO Český ráj)
Věžický rybník (autor: Správa CHKO Český ráj)
rašeliniště u Vidláku (autor: Správa CHKO Český ráj)
zimní Hruboskalsko (autor: Správa CHKO Český ráj)

Ráz krajiny dotváří pestrá mozaika hlubokých lesů, květnatých mokřadních a mezofilních luk, rybníků, tůní, vodních toků a pramenišť. Na tato různorodá stanoviště je vázána řada zvláště chráněných či vzácných druhů rostlin a živočichů. Na malém kousku země tak můžeme spatřit druhy vázané na skalní města, mokřadní biotopy, lesní komplexy, ale i zemědělskou krajinu. Navíc, díky své poloze můžeme v Českém ráji sledovat horský fenomén spolu s teplomilnějšími druhy nížin. Udržování a postupné zlepšování stavu těchto významných biotopů je nezbytné pro zajištění ekologických funkcí celé krajiny.

Neoddělitelnou součástí krajiny osídlené odedávna člověkem, jsou mnohá vesnická sídla s typickými stavbami lidové architektury a zachovalou sídelní strukturou, drobné sakrální stavby, historické památky - např. hrady a zámky Kost, Valdštejn, Hrubá Skála, Frýdštejn, Humprecht. Přítomnost lidského prvku v krajině dokládá zemědělsky obdělávaná krajina - extenzivní sady se starými odrůdami ovocných dřevin, či původní i nově vznikající stromořadí a zemědělské pozemky různého charakteru.