Posláním chráněné krajinné oblasti je ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu, typických znaků i přírodních zdrojů a životního prostředí. Při naplňování tohoto poslání se správa území řídí Plánem péče o CHKO (aktuálně platný Plán péče pro roky 2014 – 2023 je ke stažení na stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody).

Zonace CHKO Český ráj

Zonace CHKO

Chráněná krajinná oblast Český ráj je rozdělena do čtyř zón odstupňované ochrany přírody.

Více informací
Maloplošná zvláště chráněná území CHKO Český ráj

Maloplošná zvláště chráněná území

Nejcennější části Českého ráje jsou chráněny v 25 MZCHÚ – 3 národních přírodní památek, 11 přírodních rezervací a 11 přírodních památek.

Více informací
Památné stromy CHKO Český ráj

Památné stromy

Památné stromy, vynikající svým vzrůstem, věkem nebo druhem, představují výrazné krajinné dominanty, připomínají historické události nebo jsou spojeny s pověstmi či bájemi.

Více informací
O přírodu v CHKO Český ráje se musí pečovat.

Péče o přírodu

Krajina Českého ráje je mimořádně rozmanitá. Abychom zachovali bohatství rozličných biotopů i typických – a mnohdy zvláště chráněných – druhů musíme jim věnovat odpovídající péči.

Více informací
Krajinný ráz CHKO Český ráj

Stavby a krajinný ráz

Krajinný ráz je chráněn před činnostmi, které mohou snížit jeho estetickou a přírodní hodnotu. V chráněných krajinných oblastech patří zachování harmonického obrazu kulturní krajiny a omezení případných rušivých vlivů k hlavním předmětům ochrany.

Více informací
Natura 2000

Natura 2000

Natura 2000 je soustava chráněných území, která jsou významná z evropského hlediska. Cílem je ochrana biologické rozmanitosti zachováním nejhodnotnějších přírodních lokalit na území Evropské unie prostřednictvím vzájemného sladění zájmů ochrany přírody a způsobu jejich obhospodařování.

Více informací
ÚSES

ÚSES

Územní systém ekologické stability neboli ÚSES je soubor vzájemně propojených přírodních nebo přírodě blízkých ekosystémů, který udržuje přírodní rovnováhu.

Více informací