České předsednictví v Radě EU a ochrana přírody

České předsednictví v Radě EU představuje významnou příležitost prezentovat úspěchy ochrany přírody v České republice, ale zároveň odhalí schopnost koordinovat členské státy při celosvětových vyjednáváních o současných i budoucích přístupech k péči o přírodní a krajinné dědictví.

 

Priority v oblasti životního prostředí

Z pohledu životního prostředí bude nejdůležitější prioritou vyjednávání o legislativním balíčku „Fit for 55“, tedy cíli EU snížit do r. 2030 čisté emise skleníkových plynů alespoň o 55 %.
Vedle ochrany klimatu se dalšími tématy stanou ochrana biologické rozmanitosti a oběhové hospodářství. Důležitým úkolem bude zejména nalezení shody mezi členskými státy, pokud jde o dlouho očekávaný návrh právní normy o obnově přírody ukládající EU v tomto směru jednoznačné kvantitativní cíle.

Ministerstvo životního prostředí ČR chce během předsednictví upozornit i na problematiku světelného znečištění, která byla dosud v rámci EU poněkud opomíjena. Zvyšující se světelné znečištění způsobené nadměrným či nevhodným nočním osvětlováním nicméně zůstává závažným celosvětovým problémem, který negativně ovlivňuje člověka a živou přírodu.

Více k tématu českého předsednictví v oblasti životního prostředí najdete na webu MŽP nebo v časopise Ochrana přírody.

Priority v oblasti ochrany přírody

  • CITES – prosazení stanovisek EU v oblasti mezinárodního obchodu s faunou a florou na 19. zasedání konference smluvních stran,
  • Úmluva o biologické rozmanitosti (CBD) – dojednání Strategického plánu CBD do r. 2030, zahrnujícího globální priority v péči o biodiverzitu v podobě vyčíslitelných cílů,
  • Cíle obnovy přírody – diskuse o cílech obnovy přírody v suchozemském, sladkovodním i mořském prostředí EU.

Role AOPK ČR

Pracovníci AOPK ČR se během předsednictví zapojí do přípravy odborných podkladů a do vlastních jednání týkajících se biodiverzity, CITES a velrybářství.