null Cenné bučiny v Českém ráji nově chrání přírodní rezervace Na Hranicích

AOPK ČR, Správa CHKO Český ráj

Cenné bučiny v Českém ráji nově chrání přírodní rezervace

2. 11. 2023

Přírodě blízké bučiny na svazích západního břehu Jizery u obce Rakousy se nově staly součástí přírodní rezervace Na Hranicích.

Ta se rozšířila o 25 hektarů těchto cenných porostů s pěnovcovými prameništi. Roste tu i ohrožená přeslička nejvyšší, vzácné druhy hub, domov tu má řada ptáků a netopýrů. 

„O rozšíření rezervace jsme usilovali už dlouho. U Rakous se totiž na obou březích Jizery zachoval pás přírodě blízkého lesa, což je ve zdejší krajině zcela ojedinělá záležitost. Většina bukových porostů je tady stará zhruba 170 let a postupně se přirozeně obnovují. Některé stromy odumírají, v prolukách zmlazují nové a vzniká tak pestrý les se stromy různého stáří. Díky zvýšení rozlohy přírodní rezervace tu bude mít příroda více prostoru,“ konstatuje Jiří Klápště z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

Z ohrožených druhů se v přírodní rezervaci vyskytuje například přeslička největší, tis červený, okrotice bílá, lilie zlatohlavá, hruštice jednostranná, kruštík širolistý. Rostou tu vzácné druhy hub, jako je ouško citrónové, pavučinec nancyský či zdobenec zelenavý. Žije zde řada druhů ptáků - jestřáb lesní, krahujec obecný, výr velký, krkavec obecný, lejsek šedý, holub doupňák, datel černý či strakapoud velký. Domov tu má také několik druhů netopýrů vázaných na stromové dutiny. 

V jihovýchodní části území se nachází několik menších ploch, kde se v minulosti sázely stromy, které tu nemají vhodné podmínky, jako je smrk a borovice. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR se nyní v souladu s plánem péče a ve spolupráci s vlastníky lesa bude snažit o postupnou změnu druhové skladby těchto porostů. 

„Přírodní rezervace Na Hranicích chrání zdejší přírodu už od roku 1953, je tedy starší než chráněná krajinná oblast Český ráj. Původně ale zahrnovala jen necelé čtyři hektary cenných lesních porostů, ačkoli se jedná o jedno z přírodovědně nejhodnotnějších zachovalých říčních údolí v celé České republice. Jsem rád, že se rozšíření rezervace po projednání s vlastníky a obcemi podařilo prosadit. Cenné bučiny teď mají zajištěnu ochranu na obou březích Jizery –  protější svahy jsou již součástí přírodní rezervace Bučiny u Rakous. Přírodě blízké  lesy jsou důležité nejen proto, že jsou domovem mnohem většího spektra rostlin a živočichů než lesy monokulturní, ale také kvůli tomu, že se zde můžeme učit, jak se příroda adaptuje na klimatickou změnu. To může být zásadní pro hledání cest, jak udržitelně hospodařit v našich lesích,“ uzavírá František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Foto: archiv AOPK ČR

Nová přírodní rezervace Na Hranicích.

Přírodní rezervace Na Hranicích, foto: Archiv AOPK ČR

Nová přírodní rezervace Na Hranicích.

Přírodní rezervace Na Hranicích, foto: Archiv AOPK ČR

Nová přírodní rezervace Na Hranicích.

Přírodní rezervace Na Hranicích, foto: Archiv AOPK ČR