null 10,2 milionů pro krajinu Žďárských vrchů

AOPK ČR, Správa CHKO Žďárské vrchy

10,2 milionů pro krajinu Žďárských vrchů

26. 1. 2021

Tolik poskytla Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v roce padesátého výročí CHKO z Programu péče o krajinu na opatření ke zlepšení stavu zdejší přírody.

Mezi hlavní úkoly Agentury ochrany přírody a krajiny ČR patří zlepšování stavu naší přírody. Významným nástrojem pro podporu takovýchto opatření je Program péče o krajinu. Tento dotační program je využíván především k zajištění pravidelné péče o cenné lokality, jako je například kosení druhově bohatých luk. Podporovat z něj lze však i výsadby dřevin, obnovu a budování drobných vodních ploch nebo specifická opatření k podpoře ohrožených druhů.

Práce na loukách ve Žďárských vrších byly v loňském roce poznamenané deštivým počasím. To ztěžovalo hlavně odklízení pokosené hmoty. Přesto se podařilo ručně pokosit 207 ha, mechanizací pak dalších 11 ha. Novinkou v péči o louky bylo důslednější zavedení takzvané fázové seče. Ta znamená, že se nejprve v časnějším termínu (cca přelom června a července) pokosí pouze vybrané plochy (nejlépe v pruzích), odklidí se hmota a teprve za zhruba 6-8 týdnů se pokosí zbytek. Dříve pokosené plochy tou dobou už stíhají znovu rozkvést, z později sečených ploch se naopak stihnou vysemenit odkvétající druhy. Fázová seč tak napomáhá k vytvoření vhodnějších podmínek i pro rostliny, jimž vyhovují odlišné termíny sklizně ale i pro hmyz a další bezobratlé živočichy, kteří zde mají dostatek potravy a úkrytů. Fázová seč probíhala například v PP Louky v Jeníkově nebo v PR Volákův kopec.

Nezbytné odborné péče se dostalo osmi památným stromům, u kterých byla provedená revize vazeb mezi větvemi. Ošetření bylo dále provedeno u památné aleje na Starém Ransku, osmi lip v areálu hřbitova ve Svratce a u dalších 11 samostatně stojících stromů v krajině. V rámci těchto prací docházelo k prořezání korun stromů, odstranění výmladků, ale také k redukci náletů vrůstajích do korun stromů. Zdařilé výsadby zeleně byly realizovány například v Sádku u Poličky. Celkem tu bylo vysazeno 51 stromů a 418 keřů do 4169 m2 nově zatravněného pásu původně orné půdy. Kácelo se naopak v I. zóně CHKO zvané Borky u Vojnova Městce, kde výřez náletových dřevin vytvořil prostor pro plánovanou revitalizaci louky. V I. zóně zvané Pod Haltýřem u Samotína náletové dřeviny ustoupily budoucím tůním.

Finanční prostředky z PPK směřují také k podpoře ekologických funkcí lesů. V letošním roce se rozšířil průzkum stavu jasanových olšin v NPR Ransko. Od roku 2015 se zde sleduje vývoj společenstev po plošném úhynů jasanových porostů. V souvislosti s probíhající kůrovcovou kalamitou došlo k navýšení financí na podporu šetrné obnovy porostů. Kromě samotné výsadby byla podpořena také ochrana přirozeného zmlazení a výsadeb proti škodám zvěří, a to jak formou takzvaných oplocenek, tak i formou individuálního oplocení stromků. Na více než 5 km oplocenek se z PPK přispělo 356 125 Kč a 84 600 Kč putovalo na 505 ks individuálního oplocení. Rozsahem jsou v celkovém součtu unikátní například plochy k ochraně přirozeného zmlazení v lesích společnosti Kinský Žďár a.s. Více než 4 km oplocení chrání 6,5 ha nového lesa.

Z Programu péče o krajinu bylo také podpořeno vytvoření celkem 38 drobných vodních ploch na 20 lokalitách. Vzniklé tůně a mokřady pomáhají zadržet vodu v krajině a zároveň představují nový biotop řady druhů obojživelníků, vážek a mnoha dalších druhů.

Za zmínku stojí i další, méně tradiční opatření. Na okraji pole nad nivou Bílého potoka V EVL Niva Fryšávky vznikl zemní val, který má chránit nivní louky před splaveninami půdy. Nad nivou potoka Staviště pod osadou Plíčky vznikly za stejným účelem zasakovací příkopy.

Celkem bylo v CHKO Žďárské vrchy za rok 2020 z Programu péče o krajinu vyčerpáno 10,2 mil Kč. Je to o téměř 3,5 mil. více, než v roce 2019.  Prostředky byly využity především na péči o cenné přírodní prvky, ale také na založení nových prvků v místech, kde krajina své původní funkce ztratila. 

Autoři fotografií: Josef Řetický, Aneta Dalecká, Ondřej Bystřický, Petra Doležalová

Fázová seč na evropsky významné lokalitě Chotáry
Oplocenka pro přirozené zmlazení na majetku KINSKÝ Žďár a. s. v lokalitě Babín
Výsadba zeleně u obce Sádek
Tůň ve Vříšti
Tůň u obce Počítky v lokalitě Měkejš